Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach

29 marca 2015 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2014.

Na zebraniu gościli bryg. Janusz Piasecki Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP we Włocławku, st. kpt. Marcin Czerwiński Zastępca dowódcy JRG 1 we Włocławku, dh Henryk Szałek Kierownik biura Zarządu Powiatowego OSP RP we Włocławku, dh Marian Karkowski Prezes Zarządu Gminnego OSP w Choceniu, dh Michał Dezor Komendant Gminny OSP w Choceniu, Pan Roman Nowakowski Wójt Gminy Choceń, Pan Józef Pawłowski Przewodniczący Rady Gminy Choceń, ks. Krystian Michalak proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach, Marzanna Rogowicz Przewodnicząca KGW w Śmiłowicach.

Otwarcia zebrania i powitania przybyłych uczestników dokonał Prezes OSP Śmiłowice dh Sławomir Gwardecki. Po tym minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w minionym roku dh Barbary Bińkowskiej.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano dh Michała Bagińskiego. W czasie obrad Prezes OSP dh Sławomir Gwardecki omówił działalność jednostki w minionym roku. Sprawozdania z działalności złożyli: Naczelnik OSP Arkadiusz Rogowicz, kapelmistrz Michał Bagiński, kierownik zespołu folklorystycznego Śmiłowónki Danuta Kaczmarek. Skarbnik Miłosz Kierzkowski złożył sprawozdanie finansowe oraz projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

Prezes oraz naczelnik jednostki dziękowali wszystkim druhom za zaangażowanie, poświęcenie wolnego czasu i sił dla naszej jednostki.

Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków walnego zebrania.

 

Wystąpienie Prezesa OSP Śmiłowicach

Rok 2014 był jednym z najlepszych okresów sprawozdawczych tego Zarządu, ponieważ przyniósł naszej straży wiele osiągnięć i sukcesów.

                                                 

W 2014 roku nasza straż liczyła:

  • członków czynnych – 44,
  • członków honorowych – 8, 
  • członków wspierających – 46,
  • członków drużyn młodzieżowych – 7,
  • członków orkiestry – 33,
  • zespół artystyczny -18.

W celu jak najlepszego przygotowania jednostki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa podjęliśmy szereg działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji i sprawności naszych członków.  W kursach i szkoleniowych uczestniczyło 18 druhów. Kurs podstawowy ukończyło 6, kurs techniczny 7, szkolenie dowódców 4, kurs medyczny 5.                          Bardzo ważnym czynnikiem tych działań był udział większości naszych członków w zbiórkach i szkoleniach organizowanych przez jednostkę w Śmiłowicach i Zarząd Gminny OSP. Przełożyło się to na wysokie osiągnięcia naszych druhów w Gminnych Manewrach Sportowo – Pożarniczych. Udział w manewrach wzięły 2 nasze drużyny. Po raz 3 z rzędu zajęliśmy I miejsce za co podziękowania należą się występującym na zawodach druhom i naczelnikowi Arkadiuszowi Rogowiczowi.

Stan gotowości do działań ratowniczych został w znaczny sposób poprawiony poprzez zakupienie nowego sprzętu i wyposażenia. W roku 2014 zakupiliśmy m.in. : terminal GSM, drabinę nasadkową i maszt oświetleniowy.

Chciałbym szczególnie podziękować Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu, za przekazanie naszej jednostce środków  na remont przyczepy oraz bieżące naprawy wozu bojowego.

Wszystkie działania związane ze szkoleniem, ćwiczeniami oraz zakupem nowego sprzętu przełożyły się na sprawny i bezpieczny udział naszych strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W roku 2014 uczestniczyliśmy w 10 akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w 6 akcjach gaśniczych  i 4 dotyczących likwidacji miejscowych zagrożeń.

Najgroźniejszy i największy pożar gasili nasi strażacy w Śmiłowicach u Państwa Ziółkowskich. Najwięcej godzin w czasie akcji spędzili druhowie: Adam Wołyniak, Piotr Bińkowski, Przemysław Adamczewski, Grzegorz Strzelecki. Jednostka brała udział w zabezpieczeniu imprez masowych na terenie naszej gminy. Za tę ofiarność, poświęcenie i bezinteresowność wszystkim Wam druhowie dziękuję .

Aby jak najlepiej prowadzić działalność statutową duży nacisk kładliśmy na działalność gospodarczą , która w znacznej mierze wspiera finansowo nasze zamierzenia. Zorganizowaliśmy 5 zabaw i bal sylwestrowy. Uzyskiwane w ten sposób dochody oraz dotacje z Gminy pozwalały na podjęcie szeregu działań inwestycyjnych oraz dokonanie bieżących remontów. W całej działalności gospodarczej na szczególne wyróżnienie zasługują druhowie: Arkadiusz Rogowicz, Adam Wołyniak, Stanisław Świąecki, Michał Bagiński, Piotr Binkowski, Przemysław Adamczewski i Robert Supryczyński.

Bardzo dobra współpraca oraz zrozumienie naszych potrzeb przez Radę Gminy w Choceniu zaowocowała ukończeniem remontu kuchni sfinansowanego w z Programu Odnowa Wsi za kwotę około 90 tysięcy złotych. W remizie wykonany został całkowity remont kuchni, wymienione drzwi wejściowe oraz wyłożona kostka brukowa przed wejściem. W tym roku rozpoczynamy remont całego budynku.

Od 2013 roku posiadamy stronę internetową www.smilowice.pl. zawierającą wiele ważnych informacji o naszej jednostce. Do tej pory mieliśmy około 600 odwiedzin co daje średnią około 10 dziennie. Tu chciałbym podziękować druhowi Miłoszowi Kierzkowskiemu, który był inicjatorem powstania tej strony a obecnie jest jej koordynatorem .

Rok 2014 był rokiem sukcesów na niwie kultury. Nasza, obchodząca  w tym roku 30 – lecie Młodzieżowa Orkiestra Dęta występowała na terenie gminy i powiatu. Na przeglądzie orkiestr w czasie obchodów Święta Straży we Włocławku zajęła w I miejsce. W dniach 31.05 – 01.06.2014 Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Śmiłowicach brała udział w XXIII Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle.

Orkiestra dotarła do Wisły autokarem udostępnionym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu. Za pomoc w pozyskaniu transportu dziękujemy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku oraz za sfinansowanie kosztów paliwa oraz doposażenie orkiestry w niezbędne akcesoria Urzędowi Gminy Choceń.

Sukcesy tej utalentowanej młodzieży zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu i wielogodzinnej pracy kapelmistrza naszej orkiestry druha Michała Bagińskiego. W tym miejscu kapelmistrzowi i całej orkiestrze serdecznie gratuluję i dziękuję. Jestem przekonany, że występ orkiestry  w czasie obchodów 30 – lecia, sprawi wiele satysfakcji zarówno wszystkim strażakom oraz mieszkańcom Śmiłowic.

Także działający od 2010 roku zespół folklorystyczny „Śmiłowiónki”  odniósł w ostatnim roku szereg znaczących sukcesów. W Gostycynie zajął I miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Obrzędu Ludowego oraz otrzymał nagrodę specjalną za wierne przedstawienie obrzędu weselnego. Jako reprezentant naszego województwa zwyciężył w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Kaczorach koło Piły gdzie otrzymał nominację do Ogólnopolskiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych do Tarnogrodu. Na Ogólnopolskim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych za spektakl zaprezentowany w Tarnogrodzie zespół otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego oraz wyróżnienie za śpiew i taniec. Zespół został również doceniony w Ciechocinku. W czasie 43 Spotkań  z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej zajął II miejsce w kategorii teatrów obrzędowych.

Dużym powodzeniem cieszyły się imprezy zorganizowane przez nasza jednostkę Śmiłowicach: Spotkanie Wielkanocne, Dzień Strażaka, Wigilia, loteria odpustowa czy współorganizacja Dożynek gminnych.

Owocnie współpracowaliśmy również z placówkami oświatowymi: przedszkolem, szkołą podstawową, sztabem WOŚP wspierając  ich organizacyjnie oraz sponsorując. We wszystkie te inicjatywy aktywnie włączała się większość druhen i druhów.

Podsumowując działalność jednostki w roku 2014 pragnę gorąco podziękować za współpracę całemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim członkom OSP Śmiłowice. Dziękuję za współpracę Wójtowi Gminy Romanowi Nowakowskiemu, Radzie Gminy Choceń oraz szczególnie paniom z KGW. Dziękuję za współpracę Panu Arielowi Malinowskiemu dyrektorowi CCK-B w Choceniu. Dziękuję księdzu proboszczowi Krystianowi Michalakowi za błogosławieństwo oraz wsparcie duchowe dla naszej straży. Dziękuję Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku i Zarządowi Powiatowemu i Gminnemu OSP w Choceniu.

                                     Prezes OSP Śmiłowice

                                     Sławomir Gwardecki