Przetarg rozstrzygnięty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.1.2015 na przedmiot zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej, remont terenów zieleni, budowa małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz okres gwarancji.

Wygrała oferta nr 4

Usługi Wykończeniowo-Remontowe Jan Stolarczyk

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.1.2015 na przedmiot zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej, remont terenów zieleni, budowa małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz okres gwarancji.

 

Wygrała oferta nr 4
Usługi Wykończeniowo-Remontowe Jan Stolarczyk
Ul. Zachodnia 10, 87-800 Włocławek
cena ofertowa: 203.450,21 zł brutto
Liczba pkt: 90,00
okres gwarancji: 48 miesięcy
Liczba pkt: 10,00
Łączna liczba pkt: 100,00

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pro-Met” Mariusz Pankiewicz
Ul. Polna 17, 87-800 Włocławek
cena ofertowa: 215.997,00 zł brutto
Liczba pkt: 84,60
okres gwarancji: 36 miesięcy
Liczba pkt: 7,50
Łączna liczba pkt: 92,10

Oferta nr 3 Z.P.U.H. BUDPAL Paweł Rusicki
Ul. Wiosenna 3, 87-800 Włocławek
cena ofertowa: 205.200,10 zł brutto
Liczba pkt: 89,10
okres gwarancji: 36 miesięcy
Liczba pkt: 7,50
Łączna liczba pkt: 96,60

Oferta nr 5 INSTALTECH Firma Ogólnobudowlana Józef Sławianowski
Ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek
cena ofertowa: 217.141,90 zł brutto
Liczba pkt: 83,70
okres gwarancji: 48 miesięcy
Liczba pkt: 10,00
Łączna liczba pkt: 93,70

Oferta nr 6 PRZEDSIĘBIORSTWO Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „PRZEMBUD”
Spółka z o.o., ul. Falbanka 18, 87-800 Włocławek
cena ofertowa: 269.455,46 zł brutto
Liczba pkt: 67,50
okres gwarancji: 48 miesięcy
Liczba pkt: 10,00
Łączna liczba pkt: 77,50

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

Wykluczono Wykonawcę Global System Marcin Balcerzak, Ul. Stefana Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a tym samym na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z pkt. VIII, pkt 1.2 SIWZ, Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia żądał wykazania, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na położeniu poszycia dachowego z użyciem styropapy lub płyty warstwowej na powierzchni co najmniej 200 m2 wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dołączony do oferty wykaz robót budowlanych nie potwierdzał spełnienia warunków udziału w postępowaniu postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający wezwał Wykonawcę w dniu 08.04.2015 r do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu w terminie najpóźniej do dnia 13.04.2015 r. Brak reakcji ze strony Wykonawcy skutkuje koniecznością wykluczenia wykonawcy, gdy nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną wykluczenia wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a tym samym na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p.